Om

Denna blogg blev verklighet efter någon veckas tankeverksamhet. Detta efter min mångåriga kontakt med dem som av olika anledningar suttit frihetsberövade. Många sedan tidiga tonår. Kontakt och förtroende byggs på tillit, endast så kan en framtid mötas. 

Kommunicering och samverkan; den viktiga nyckeln till stängda dörrar...

Presentation
Kontaktformulär

Senaste inlägg

Det måste vi göra någonting åt.

Det går att förändra ett beteende med psykofarmaka och neuroleptika.

Upphäva en psykos och framkalla en.

Olämpliga psykiatrer har patienten helt i sin hand. Skriver ut sjuka patienter som snabbt blivit bättre, oftast inom någon timma. Tar stöd av en lag som säger de inte får behålla en frisk patient, så de friskförklarar snabbt.

Det orsakar problem utan slut i sikte. 

Våld och dråp på öppen gata.

Mord.
Suicidala handlingar.
Allt utom kontroll.

Det måste få ett slut.

 Nickie Snäll 


 

Uppdrag Granskning i går kväll, den 7/11 2018.

Uppdrag granskning den 7/11 2018.

Så länge det inte finns en lag skriven som tvingar psykiatri, kommuner & landsting att ta hand om människor & använda sig av sina resurser. (Människor som bedriver vård & vill göra det.)

Så länge det inte finns politiker som vill bestämma om en tydlig sådan (inga förvirrande tolkningar) lag, kommer the show go on på bästa sändningstid. 

Finns de politiker som vill ge oss det skyddet (att få tillgång till den, inte dömas av den) eller väljer de (alla utan undantag) att låta samhället (vi) spendera våra skattekronor till ingen nytta. Vilket blir ofantliga summor.

Vissa lagar har skyndsamt gått att få fram.
Vad är problemet med denna.Nickie Snäll, 
poet, författare, upphovsman. 

Läkare inom psykiatrin.

Det finns många mycket duktiga läkare inom psykiatrin som gör ett värdefullt arbete. Är mänskliga och ser till sina patienters bästa. Det handlar aldrig om dem.

Det handlar om de som kan göra som de vill, utan risk komma ifråga dömas av lag, när behov finns. Uppsåt och tvivel lämnas utan hänsyn. Prövas inte. Deras handlingar beivras inte. De får fortsätta, utan att granskas av lag som övriga samhällsmedborgare.

Ingen åklagare kan anhålla och vid behov häkta en psykiatrer då de är åtalsbefriade. 

Här räcker inte bevis. Här gäller inte uppsåt. Lagen är inte skriven.

Så länge kan vi visa på brister i psykiatrin, utan att nå framgång.

Bältesläggning och tvångsvård diskuteras. 

Patienter i sin nöd dö, ensamma och ohörda, medan läkaren står fri från ansvar.  

Det är sanningen och den är aldrig trevlig att möta.

 


Nickie Snäll / poet, författare, upphovsman

Ett litet barn - i en stark mans kropp.

Något att tänka på när vi möter vuxna människor med  svårbehandlad neuropsykiatrisk diagnos i vardagen, där den blivit ett funktionshinder snarare än en funktionsnedsättning.

Låt oss aldrig glömma det. Då blir det lättare att möta och behandla dem rätt.

Jag tänker på våld. Våldsbrott och aggressivt beteende som slutar med dom och placering på våra häkten och fängelser

De är rädda barn som kämpar med att hantera sitt liv i en vuxen mans kropp och förstår inte vad som händer omkring dem. Kan inte tolka som vi. Och inte tänka före och hantera sina impulser. 

Föreställ dig vanmakten. När det värsta har hänt och inte tiden går att vrida tillbaka, ställa till rätta. Det är försent och kan inte göras ogjort. 

När aldrig något blir som planerat och man konstaterar; "det är inte så här det jag vill ha det. Varför blir det såhär." 

Att inte klara uppsatta mål och drömmar klarar ingen människa, utan att såras och påverkas svårt och får livslångt lidande som följd.

Tänk på det när du nästa gång möter en människa som döms för våldsbrott,  med neuropsykiatriskt funktionshinder som grund. 

Det blir lättare om du inte provocerar fram ett våldsbeteende genom din okunskap i sak. 

Den som är rädd och osäker. Inte finner samband och inte förstår. Inte hinner tänka, då det kräver tid för honom, reagerar med rädsla och därmed aggressivitet.


Nickie Snäll
poet, författare, upphovsman.

 


    

Utdrag ur protkoll från ATTUNDA TINGSRÄTT 2010-09-06.

Sökande N.N

Ombud: Nickie Snäll
Kavallerigatan 14
194 75 Upplands Väsby

Motpart: Överförmyndaren i Upplands Väsby
1940 80 Upplands Väsby

SAKEN
Anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken

SLUTLIGA BESLUT

Tingsrättens avgörande
N.N:s ansökan om anordnande av godmanskap för honom utan bifall.

Tingsrättens skäl
Enligt 11 kap 4 § föräldrabalken ska rätten, om det behövs, anordna godmanskap för den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Rätten skall vid bedömningen beakta möjligheterna för den enskilde att få hjälp med sin personliga omvårdnad av anhöriga, inom ramen för kommunens sociala verksamhet eller på sjukvårdsinrättning. Vidare bör prövas, om inte hans rättsliga eller ekonomiska angelägenheter kan bli tillfredsställande skötta t.ex. genom banks notarieavdelning, advokat eller annan förtroendeman.

Här kan emellertid framhållas, att avsikten med instituten kontaktperson, stödperson eller personlig assistent inom den sociala lagstiftningen inte har varit att en sådan helt skall kunna överta gode männens funktioner på det personliga området.

Mot bakgrund av att N.N lämnat generell fullmakt för Nicke Snäll innefattande bl. a. att föra hans talan och bevaka hans rätt i samhället samt vad som i övrigt framkommit om de social förhållanden som N.N. idag lever under och den omvårdnad han får av sitt personliga ombud får N.N:s behov av personliga omvårdnad och bevakning av dennes rätt vara tillgodosedda i sådan omfattning att skäl att förordna godmanskap för dessa ändamål saknas. 
N. N : s ansökan skall således lämnas utan bifall.

" Som ovan
Arvid Bard Bringéus "

" Protokollet uppvisat
Elina Larsson "

Slut på utdrag.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Nicke Snäll
poet, författare, upphovsman
 

Äldre inlägg